design pagina interioara

Institutie publica aflata in subordinea Consiliului Judetului Galati

Serviciul Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat Galaţi, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Judeţului Galaţi nr. 453/25.04.2007 privind înfiinţarea Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat al judeţului Galaţi şi Hotărârii Consiliului Judeţului Galaţi nr. 79/24.08.2012 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare are următoarele atribuţii[1]:

SPADPP exploatează şi întreţine activele fixe corporale ce aparţin domeniului public şi privat al Judeţului Galaţi, aflate în folosinţa gratuită a Serviciului Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Galaţi, conform prevederilor legale.

Serviciul Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat Galaţi (S.P.J.A.D.P.P) s-a înfiinţat ca serviciu public în subordinea Consiliului Judeţului Galaţi, prin O.U.G. nr. 71/1999, privind reorganizarea activităţii de protecţie a plantelor şi carantina fitosanitara şi Hotărârea Consiliului Judeţului Galaţi nr. 253/1999, sub denumirea de Centrul Judeţean de Protecţie a Plantelor Galaţi, pentru realizarea politicii guvernamentale în domeniul protecţiei plantelor, subiect de interes naţional şi obligaţie pentru autorităţile publice, producătorii agricoli.

 

Centrul Judeţean de Protecţie a Plantelor Galaţi, ca serviciu public,  a fost înfiinţat cu scopul de a asigură protecţia plantelor cultivate împotriva dăunătorilor, bolilor şi buruienilor, activitate de interes naţional.

Prezentare

Dacă la înfiinţare obiectul de activitate era unul restrâns şi anume cel prevăzut în O.U. G. nr. 71/1999 privind reorganizarea activităţii de protecţie a plantelor şi carantina fitosanitara, pe parcursul anilor acesta a fost lărgit şi adaptat nevoilor producătorilor agricoli din judeţ, îndeplinind următoarele activităţi publice de interes local:

a) – combaterea bolilor, dăunătorilor şi buruienilor la toate culturile  agricole, pentru toţi producătorii agricoli;

b) – tratamentul chimic al seminţelor destinate însămânţării;

c) – dezinfecţia, dezinsecţia şi deratizarea depozitelor de cereale şi a produselor agricole depozitate;

d) –  dezinfecţia materialului săditor şi de plantare;

e) – aprovizionarea cu produse de uz fitosanitar, depozitarea şi comercializarea acestora;

f) – condiţionarea şi desfacerea de seminţe, destinate însămânţării, tratate chimic.

g) – fertilizarea solului cu îngrăşăminte chimice, comercializarea îngrăşămintelor chimice;

h) – tăierea de întreţinere şi rodire a pomilor fructiferi şi aplicarea de tratamente de prevenire şi combatere a bolilor şi dăunătorilor la aceştia;

i) – dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare la sediile persoanelor juridice şi domiciliul persoanelor fizice;

j) – executarea de lucrări agrotehnice pentru diminuarea surselor de agenţi patogeni şi dăunători.

k) – dezinfecţia mijloacelor de transport rutiere de la punctele de control pentru trecerea frontierei de stat.

l) – executarea lucrărilor de înfiinţare şi întreţinere  pepinieră  în zonele agricole Zăton şi Vlădeşti.

În anul 2005, prin Hotărârea Consiliului Judeţului Galaţi nr 159/28 martie 2005 a fost modificată denumirea  din ”Centrului Judeţean de Protecţie a Plantelor Galaţi’ în ’Direcţia Judeţeana de Protecţie a Plantelor Galaţi’, obiectul de activitate al serviciului rămânând acelaşi conform  O.U.G. nr. 71  privind reorganizarea activităţii de protecţie a plantelor şi carantina fitosanitara şi Regulamentului de funcţionare şi organizare aprobat.

În anul 2007, prin Hotărârea Consiliului Judeţului Galaţi nr 453/25 aprilie 2007  se înfiinţează Serviciul Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat Galaţi  – serviciu public cu personalitate juridica, in subordinea Consiliului Judeţului Galaţi, prin reorganizarea Direcţiei  Judeţene de Protecţie a Plantelor Galaţi.

Serviciul Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat Galaţi, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Judeţului Galaţi nr. 453/25.04.2007 privind înfiinţarea Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat al judeţului Galaţi  şi Hotărârii Consiliului Judeţului Galaţi nr. 79/24.08.2012 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare are următoarele atribuţii[1]:

1. exploatează şi întreţine activele fixe corporale ce aparţin domeniului public şi privat al Judeţului Galaţi, aflate în folosinţa gratuită a Serviciului Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Galaţi, conform prevederilor legale;

2. aplică hotărârile Consiliului Judeţului Galaţi privind administrarea domeniului public şi privat al judeţului pentru activele fixe corporale ce aparţin domeniului public şi privat al Judeţului Galaţi, aflate în folosinţa gratuită a Serviciului Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Galaţi, conform prevederilor legale;

3. răspunde de exploatarea în condiţii de eficienţă economică a bunurilor administrate prin modalităţile prevăzute de lege pentru îmbunătăţirea şi sporirea gradului de civilizaţie şi confort;

4. răspunde de exploatarea forestieră din Pădurea Gârboavele conform prevederilor legale respectând prevederile planului de amenajare silvică şi întreţinerea stării de vegetaţie;

5. răspunde de exploatarea fondului de vânătoare şi pescuit conform prevederilor legale în vigoare;

6. se ocupă de întreţinerea, dezvoltarea şi amenajarea spaţiilor publice din Gârboavele, Zătun şi Vlădeşti;

7. se ocupă de  amenajarea, modernizarea şi întreţinerea zonelor verzi, a spaţiilor aparţinând Consiliului Judeţului Galaţi şi instituţiilor subordonate;

8. executa lucrări de întreţinere şi amenajare a patrimoniului piscicol: bazin piscicol, efectiv piscicol, construcţii şi instalaţii aferente;

9.executa lucrări de montare şi întreţinere a mobilierului stradal (aparate de joacă pentru copii, panouri de prezentare, coşuri de gunoi, mese de şah, mese de ping-pong, popice, bănci, garduri metalice pentru protecţia spaţiilor verzi etc);

10.executa lucrări de întreţinere curente şi amenajare de fântâni arteziene;

11. executa lucrări de amenajare, întreţinere, dezvoltare, curăţirea, igienizare şi exploatare a luciului de apă Zătun şi a locurilor din zona de agrement Gârboavele;

12. executa lucrări de întreţinere şi exploatare a Sistemului de Alimentare cu Apă Gârboavele;

13. percepe şi  încasează taxa de acces a autovehiculelor şi taxa de salubrizare  în Pădurea Gârboavele;

14. percepe şi încasează taxa de pescuit la lacul Zătun;

15. executa lucrări de combatere a insectelor dăunătoare (ţânţari, cotarul verde, omida păroasă etc.) în pădurea Gârboavele, Zătun, Vlădeşti, spaţiile verzi aparţinând Consiliului Judeţului Galaţi etc. cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

16.organizeaza şi urmăreşte desfăşurarea unor activităţi de ecarisaj;

17.executa lucrări de amenajare, organizare şi exploatare a parcărilor;

18. înfiinţează pepiniere silvice şi execută lucrări de producere, întreţinere şi valorificare a materialului săditor, dendrofloricol (arbuşti de foioase şi răşinoase), floricol (plante anuale, bianuale şi perene), ornamental şi de stabilizare a solului, cu precădere pentru susţinerea programului de împădurire;

19. poate angaja zilieri pentru a desfăşura activităţile necalificate cu caracter ocazional în condiţiile legii; ţine evidenţa zilierilor în  registrul de evidenţă întocmit cu acest scop;

20. organizează şi execută acţiuni de deratizare, dezinsecţie şi igienizare a sediilor instituiţilor publice, a spaţiilor comerciale, a depozitelor, a  mijloacele de transport auto în comun, precum şi a altor spatii pentru diverşi beneficiari conform prevederilor legale;

21. închiriază spaţiile aflate în domeniul public sau privat al judeţului, cu aprobarea Consiliului Judeţului Galaţi conform prevederilor legale în vederea obţinerii de venituri;

22. angajează lucrări de prestări servicii necesare conservării, întreţinerii şi reparării imobilelor şi instalaţiilor, aflate în folosinţa gratuită a Serviciul Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Galaţi, cât şi pentru terţi conform prevederilor legale;

23. prestează servicii de gospodărire comunală, de comerţ, activităţi de alimentaţie publică şi cazare conform prevederilor legale;

24. efectuează operaţiuni de transport şi întreţinere a parcului auto propriu şi la cerere pe baza tarifelor aprobate de Consiliul Judeţului Galaţi şi în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

25. organizează licitaţii pentru buna funcţionare a Serviciul Public judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Galaţi în conformitate cu  prevederile legale;

26. verifică executarea lucrărilor de reparaţii sau conservare a bunurilor, pentru fiecare obiectiv, analizând calitatea lucrărilor şi modul de decontare;

27. prestează servicii de consultanţă tehnică în domeniul execuţiei de spaţii verzi şi servicii de consultanţă agricolă, pe baza tarifelor aprobate de Consiliul Judeţului Galaţi;

28. prestări servicii cu utilajele agricole şi autoturismele aflate în dotare;

29. prestează activităţi de pază pentru obiectivele aflate în administrarea sa;

30. răspunde de amenajarea unei rampe de depozitare a deşeurilor rezultate din activitatea desfăşurată şi a gunoiului menajer cu respectarea prevederilor legale;

În decursul anilor, instituţia a încercat să atingă obiectivele care au stat la baza înfiinţării sale, obiective aflate în acord cu regulamentul de organizare şi funcţionare aprobat de C.J.G.

Activităţile desfăşurate de SPJADPP in perimetrul lacului Zatun nu sunt activităţi comerciale  care sa genereze  venituri purtătoare de TVA, SPJADPP desfăşurând activităţi in calitate de autoritate publica, conform normelor legale in vigoare (codul fiscal) .

SERVICIUL PUBLIC JUDETEAN DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT GALATI

str. TRAIAN nr. 454A, GALAŢI, 800179 tel: +40 236 317 827; +40 763 911 445
e-mail: secretariat [at] spjadppgalati.ro

Program: L-V 8ºº-16ºº