Despre SPJADPP

Institutie publica aflata in subordinea Consiliului Judetului Galati

Serviciul Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat Galaţi, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Judeţului Galaţi nr. 453/25.04.2007 privind înfiinţarea Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat al judeţului Galaţi şi Hotărârii Consiliului Judeţului Galaţi nr. 79/24.08.2012 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare are următoarele atribuţii[1]:

SPADPP exploatează şi întreţine activele fixe corporale ce aparţin domeniului public şi privat al Judeţului Galaţi, aflate în folosinţa gratuită a Serviciului Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Galaţi, conform prevederilor legale.

Serviciul Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat Galaţi (S.P.J.A.D.P.P) s-a înfiinţat ca serviciu public în subordinea Consiliului Judeţului Galaţi, prin O.U.G. nr. 71/1999, privind reorganizarea activităţii de protecţie a plantelor şi carantina fitosanitara şi Hotărârea Consiliului Judeţului Galaţi nr. 253/1999, sub denumirea de Centrul Judeţean de Protecţie a Plantelor Galaţi, pentru realizarea politicii guvernamentale în domeniul protecţiei plantelor, subiect de interes naţional şi obligaţie pentru autorităţile publice, producătorii agricoli.

 

Centrul Judeţean de Protecţie a Plantelor Galaţi, ca serviciu public,  a fost înfiinţat cu scopul de a asigură protecţia plantelor cultivate împotriva dăunătorilor, bolilor şi buruienilor, activitate de interes naţional.

Activitati

1.exploatează şi întreţine activele fixe corporale ce aparţin domeniului public şi privat al Judeţului Galaţi, aflate în folosinţa gratuită a Serviciului Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat Galaţi, conform prevederilor legale;

2.aplică hotărârile Consiliului Judeţean Galaţi privind administrarea domeniului public şi privat al judeţului pentru activele fixe corporale ce aparţin domeniului public şi privat al Judeţului Galaţi, aflate în folosinţa gratuită a Serviciului Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat Galaţi, conform prevederilor legale;

3.răspunde de exploatarea în condiţii de eficienţă economică a bunurilor administrate prin modalităţile prevăzute de lege pentru îmbunătăţirea şi sporirea gradului de civilizaţie şi confort;

4.execută lucrări de administrare, salubrizare, întreţinere, agrement, dezvoltare şi amenajare a patrimoniului public (teren şi construcţii) aferent zonelor Zătun, Pădurea Gârboavele, Parc Aventura- Escapeland, Parc Rizer şi Vlădeşti;

5.se ocupă de amenajarea, modernizarea şi întreţinerea zonelor verzi, a spaţiilor aparţinând Consiliului Judeţean Galaţi şi instituţiilor subordonate;

6.execută lucrări de întreţinere şi amenajare a patrimoniului piscicol: bazin piscicol, efectiv piscicol, construcţii şi instalaţii aferente;

7.execută lucrări de montare şi întreţinere a mobilierului stradal (aparate de joacă pentru copii, panouri de prezentare, coşuri de gunoi, mese de şah, mese de ping-pong, popice, bănci, garduri metalice pentru protecţia spaţiilor verzi etc);

8.execută lucrări de întreţinere curente şi amenajare de fântâni arteziene;

9.execută lucrări de amenajare, întreţinere, dezvoltare, curăţirea, igienizare şi exploatare a luciului de apă Zătun şi a lacurilor din zona de agrement Gârboavele;

10.răspunde de lucrările de întreţinere din Pădurea Gârboavele conform prevederilor legale respectând planul de amenajament al Pădurii Gârboavele; execută lucrări de întreţinere în Aria Naturală Protejată, Pădurea Gârboavele, întocmeşte rapoarte de activitate anuale, întocmeşte documentele solicitate de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Galaţi; execută lucrări de împădurire şi întreţinere în parteneriat cu grupuri şcolare, ONG-uri şi cu forţe proprii, răspunde de integritatea Ariei Naturale Protejate, acordă avizul consultativ al activităţilor care se desfăşoară în ANP, cu respectarea  Planului de management, Regulamentului Ariei Naturale Pădurea Gârboavele şi a legislaţiei în vigoare.

11.execută lucrări de combatere biologică şi chimică a insectelor dăunătoare (ţânţari, cotarul verde, omida păroasă etc.) în pădurea Gârboavele, Zătun, Parc Aventura- Escapeland, Parc Rizer şi Vlădeşti, spaţiile verzi aparţinând Consiliului Judeţean Galaţi etc. cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

12.răspunde de exploatarea forestieră din Pădurea Gârboavele conform prevederilor legale respectând prevederile planului de amenajare silvică şi întreţinerea stării de vegetaţie;

 1. realizează lucrări de întreţinere, reparaţii şi pază a cantoanelor din Pădurea Gârboavele;
 2. încasează taxa de vizitare, fotografiere, în Aria Naturală Protejată Pădurea Gârboavele;

14^1. percepe şi încasează taxa participanților care închiriază echipament de protecţie individuală pus la dispoziţie de Parc Aventura- Escapeland ;

14^2. organizarea activităţilor în Parc Aventura- Escapeland se desfășoară conform Regulamentului;

15.percepe şi încasează taxa de pescuit si picnic la lacul Zătun, conform regulamentului aprobat prin hotărâre de Consiliul Judeţean Galaţi;

16.înfiinţează şi întreţine pepiniere forestiere, în vederea producerii de material săditor pentru susţinerea programului de împădurire a judeţului precum şi pentru valorificarea puieţilor către alți beneficiari;

17.produce material săditor dendrofloricol (arbori şi arbuşti ornamentali), floricol (plante anuale, bianuale şi perene) şi ornamental pentru activităţile proprii ale serviciului;

 1. exercitarea pescuitului recreativ-sportiv în amenajarea Zătun şi organizarea activităţilor de picnic în baza de agrement Zătun se desfășoară conform Regulamentului;
 2. organizează şi execută acţiuni de deratizare, dezinsecţie şi igienizare a sediilor instituţiilor publice, a spaţiilor comerciale, a depozitelor, a mijloacele de transport auto în comun, precum şi a altor spaţii pentru diverşi beneficiari conform prevederilor legale;
 3. închiriază spaţiile aflate în domeniul public sau privat al judeţului, cu aprobarea Consiliului Judeţean Galaţi conform prevederilor legale în vederea obţinerii de venituri;
 4. angajează lucrări de prestări servicii necesare conservării, întreţinerii şi reparării imobilelor şi instalaţiilor, aflate în folosinţa gratuită a Serviciul Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat Galaţi, cât şi pentru terţi conform prevederilor legale;
 5. prestează servicii de gospodărire comunală, de comerţ, activităţi de alimentaţie publică şi cazare conform prevederilor legale;
 6. efectuează operaţiuni de transport şi întreţinere a parcului auto propriu şi la cerere pe baza tarifelor aprobate de Consiliul Judeţean Galaţi şi în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 7. organizează licitaţii pentru buna funcţionare a Serviciul Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat Galaţi în conformitate cu prevederile legale;
 8. verifică executarea lucrărilor de reparaţii sau conservare a bunurilor, pentru fiecare obiectiv, analizând calitatea lucrărilor şi modul de decontare;
 9. prestează servicii de consultanţă tehnică în domeniul execuţiei de spaţii verzi şi servicii de consultanţă agricolă, pe baza tarifelor aprobate de Consiliul Judeţean Galaţi;
 10. prestări servicii cu utilajele agricole şi autoturismele aflate în dotare;
 11. prestează activităţi de pază pentru obiectivele aflate în administrare cât şi pentru imobile aparţinând Consiliului Judeţului Galaţi ( Zătun şi Vlădeşti);
 12. prestează activităţi de întreţinere şi pază prin monitorizare video a punctelor de lucru Tecuci şi Târgu Bujor;
 13. răspunde de amenajarea unei rampe de depozitare a deşeurilor reciclabile rezultate din activitatea desfăşurată şi a gunoiului menajer cu respectarea prevederilor legale;

31.prestează lucrări de intreţinere a plantaţiilor pomicole (livadă) şi asigură valorificarea producţiei obţinute în regim gratuit către instituţiile subordonate Consiliului Judeţean Galaţi (Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi) şi Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răzvan  Angheluţă” Galaţi-Grădina Zoologica, Unitatea Medico- Sanitară Gănești, Spitalele din rețeaua Consiliului Județean Galați, Unitățile de învățământ special pentru care Consiliul Județului Galați este ordonator principal de credite);

32.realizează activităţi de cosire şi tocare a vegetaţiei ierboase; activităţi de tăiere a coroanelor arborilor (elagaj); activităţi de tăiere a copacilor care pun în pericol siguranţa circulaţiei pe drumurile publice judeţene; realizează activităţi de strâns şi transportat materialul lemnos rezultat în urma tăierilor;

33.realizează activităţi de deszăpezire a căilor de acces şi interiorul punctelor de lucru din subordinea Serviciului Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat Galaţi şi a punctelor deservite de către instituţie, a instituţiilor din subordinea Consiliului Judeţean Galaţi (căi de acces şi incinte);

34.execută lucrări de marcare rutieră a drumurilor judeţene conform prevederilor legale privind circulaţia pe drumurile judeţene, marcaje rutiere verticale şi realizare şi întreţinere indicatoare rutiere;

35.asigură funcţionarea, paza şi menţinerea integrităţii infrastructurii şi bunurilor rezultate prin proiectul „Conservarea biodiversităţii în Pădurea Gârboavele, judeţul Galaţi”, realizat de Consiliul Judeţean Galaţi.

 1. execută activităţi de administrare, agrement, cazare turistitică, dezvoltare, întreţinere şi amenajare a bazei de agrement cu specific pescăresc la balta Zătun, asigurând facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată, amenajare şi administrare parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere şi alte servicii de cazare.

37.executa activitati de administrare, intretinere si amenajare a Muzeului Zonei Pescaresti si a Muzeului Satului din Padurea Garboavele;

 1. Realizează activităţi de montare si demontare parazăpezi pe drumurile judeţene din judeţul Galaţi, în zonele cu pericol ridicat de înzăpezire, zone care vor fi comunicate ulterior.
 2. Realizează activităţi de curăţare şi reparare jgheaburi şi uluce şi imobilele aflate în domeniul public al judeţului Galaţi;
 3. execută activități de întreținere, deszăpezit la obiectivul Hangar și stație carburanți;
 4. Coordonează, completează formularul privind evidența orelor de muncă neremunerată în folosul comunității (potrivit art. 93 alin 3 Codul Penal) și comunică situațiile către `Serviciul de Probatiune Galati.

SERVICIUL PUBLIC JUDETEAN DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT GALATI

str. TRAIAN nr. 454A, GALAŢI, 800179 tel: +40 236 317 827; +40 763 911 445
e-mail: secretariat [at] spjadppgalati.ro

Program: L-V 8ºº-16ºº